Terms

- LOVEMAIL.VN và chủ thể sở hữu không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với thông tin được người sử dụng đăng lên.

- Thông tin được đăng lên phải tuân theo Luật pháp của "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- Thông tin được đăng lên phải chấp nhận sự kiểm duyệt theo luật pháp.