Privacy

- Người sử dụng và thành viên của LOVEMAIL.VN phải chịu mọi trách nhiệm đối với thông tin đưa lên.

- Người sử dụng và thành viên của LOVEMAIL.VN phải tuân thủ luật pháp "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- Người sử dụng và thành viên của LOVEMAIL.VN đồng ý với mọi điều khoản và chính sách của trang web này.

- Người sử dụng và thành viên của LOVEMAIL.VN có thể bị xóa bài, hình ảnh và/hoặc xóa tài khoản mà không cần phải giải thích nếu vi phạm luật pháp của "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và/hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Người Việt Nam.