About

1/ Đây là bản thử nghiệm nền tảng mạng xã hội.

2/ Sử dụng mã nguồn mở của "the Elgg Foundation" - https://elgg.org